[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1617644732.226186-.jpg ( 44.02 KB , 512x295 )

⋮⋮⋮   No. 5314

Безпробілчани!Пробільщикиусіхмастейімодифікацій!Наставчасзаявитипронашваріантукраїнськоїмовиширокомузагалу!ПробілодебілисмокчутьУЦТ,апробілоборцібезпробілятьсобіназдоров'я.
Причинивідмовитисьвідпробілу:
1)лікуєдисковунедостатністькропивачаіподовжуєйогоіснування
2)унеможливлюєабодужескладнюєпроцесвидаваннятаперекладудлямоскалів
3)демонструєєдністьтаНЕПОДІЛЬНІСТЬукраїнськихбукв
4)біситьмоскалів
5)свідчитьпрообізнаністьлюдинитанаближеністьдокраїнськоїкультури(втчдоКропивача)
6)традиціякнигописаннянезнаєпробіліввчасизародження
7)Легкевпереведенні.Видаленняпробілівзбудь-якоготекстнезаймебагаточастаможебтилегкоавтоматизовано.
Даєшбезпробілку!

⋮⋮⋮   No. 5315

>>5314
Йвана Гречки на вас нема.

⋮⋮⋮   No. 5317

Вітаювасмоїбезпробільніоднодумці
 ПіслясамозародженняБезпробільноїШколиДописування,зіштовхнувшисьізфактомйогоіснування,МИмаємоокреслитиметуйогоіснування.
 Ядозволюсобінахабністьзапочаткуватидискуссіюнацютему.Хочузазначити,щотількигромадаможевирішуватищоїйробити,тобунівякомуразінепретендуюнаістинністьположень,викладеннихдалі,алишезалишаюїдлявашоїоцінки.
 Отже,усвідомлюючиперевагибезпробільногодописуванняязміхсформулюватидляньоготакіцілі:
   1.Комунікаціявокупованнихрегіонахінтернетута/абонаворожихземлях.
   2.Узв'язкузпоявоюновихможливостейдлястилістичногозабарвленнятекстудосліджуватицісаміможливості.
   3.СтворенняоригінальногоконтентудлярозвиткуіпопуляризаціїБШДзнастимрозповсюдженнямцьогоконтенту,якнакропиві,таківіншихмісцяхмережі.

 Такожнезаперечуюможливістьпиздітибезпробільноуцт.
 Середперспективнихнапряміврозвиткумистецтвабезпробільногодописуванняподальшескороченняішифруваннямовидотакоговиду,вякомуїїздатенсприйматибудьякийносій.

⋮⋮⋮   No. 5318

File: 1617650742.784524-.png ( 5.3 KB , 100x712 )

Схоженасбезпробільнихтуттроєчичетверо,окей,щомиможемовдіятитакимисилами?

⋮⋮⋮   No. 5319

>>5318
СтворитисвоюбезпробільнуДраматику.Такою,якоювонамалабутивідсамогопочатку,анескладбезінформативнихпроблів.

⋮⋮⋮   No. 5320 OP

>>5318
Пітиубезпробільнийнаступісмоктанути
Авзагаліягадающоможливовартоприбративеликібуквитазнакипунктуаціїразомзпереходрмнановустрічкуenterомтакимчиномчитаннядляненосіїввиявитьсямайженеможливимавідтакішифрованимвтімвартоперевіритиценаскажімоносіяхкацапськогонахрюкучизрозуміють

⋮⋮⋮   No. 5321

>>5320
алетимнеменштивикориставenter

⋮⋮⋮   No. 5322

>>5320
> шифрованим
Ценешифр,аправильнаписемність.Заразправильнуписемністьшифруютьпробілами.
>кацапськогонахрюку
Отдонихвостаннючергухочетьсялізти.

Знакипунктуаціїнетребаприбиратиповністю.Хочабкрапкутребазалишити,бобудезовсімпиздець.Великілітеритакожпотрібні,боякщомипочнемописатиУкраїназмаленької,тонаспочнутьназиватимоскалями,аценеєдійсністю.Депробілізація-неспосібшифрування.Спосібшифрування-латинкойобство,яскравийприклад.Аминетакі.

⋮⋮⋮   No. 5323

>>5320
> великібуквитазнакипунктуаціїразомзпереходрмнановустрічку
Ось,щовиходить.
привітусімминулогомісяцясталосядещодивнеясидівуодномузторговихцентрівіївсвоєбігмакменюажтутдоменепідсівякийсьхлопецьіспитавчимаюядівчинуясказавщоєівінпоцікавивсянаскількичастояїїїбуязім'явсяалевінсказавщоможезапропонуватименідещоцікавеяневідповіввсеодноалеспитавщосамецікавевінсказавщоякщомоїйдівчинімалосексучивонаменіпростонедужеподобаєтьсятовінможеїїїбатидлямоєїучастізвісноякщоязаплачуяопрутніввідтакоїзаявипосміявсянащовінсказавщосьтипуякосьзрозумієшідавменівізиткунаякійбулонаписаноолександрпрофесійнийпиздойобіадресавашогосайтусьогоднімоядівкапокликаламенетрахатисяалеянехочуіявирішивпошукатипиздойобаякийменідопоможезмоєюпроблемоюзгадавпротувізитівкуізайшовнацейсайтдумавцебудесайтвізитівкацеякийсьфорумчищо
Стрьомнаріч,томуневарто.

⋮⋮⋮   No. 5324

>>5320
Намою думку занадто ускладнює і для носіїв

⋮⋮⋮   No. 5325

Аосьтількибезпробільнийваріант:
Привітусім.Минулогомісяцясталосядещодивне.Ясидівуодномузторговихцентрівіївсвоєбіг-макменю.Ажтутдоменепідсівякийсьхлопецьіспитав,чимаюядівчину.Ясказав,щоєівінпоцікавився,наскількичастояїїїбу.Язім'явся,алевінсказав,щоможезапропонуватименідещоцікаве.Яневідповіввсеодно,алеспитав,щосамецікаве.
Вінсказав,щоякщомоїйдівчинімалосексу,чивонаменіпростонедужеподобається,товінможеїїїбатидлямоєїучасті,звісно,якщоязаплачу.Яопрутніввідтакоїзаяви,посміявся.Нащовінсказавщосьтипу"якосьзрозумієш"ідавменівізитку,наякійбулонаписано"Олександр,професійнийпиздойоб"іадресавашогосайту.
Сьогоднімоядівкапокликаламенетрахатися,алеянехочу.Іявирішивпошукатипиздойоба,якийменідопоможезмоєюпроблемою.Згадавпротувізитівку,ізайшовнацейсайт.Думавцебудесайт-візитівка.Цеякийсьфорум,чищо?
Набагатоприємнішийдлянашогоока!

⋮⋮⋮   No. 5326

>>5324
Тищепростонезвик.
>Намою
Хочавжепочинаєшписатиправильно.

⋮⋮⋮   No. 5327

>>5325
Хочацейhttps://kropyva.ch/u/res/5314.html#5323варіантнеменшгарний.Вінрівномірнйінестворюєрізкіперебігизістрічкинастрічку.

⋮⋮⋮   No. 5328

>>5327
блядь

⋮⋮⋮   No. 5329 OP

>>5328
Самблядьпідор

⋮⋮⋮   No. 5330 OP

>>5314

Ащоякщопробілосуржиквпровадити?
Типудеякісловазпробіламиадеякібез-цеускладнюватимегугління.Абонавпакирозбиватипробіломсловавякихйогонема.
Доприкладу:
Їбав яракову пухли ну як теробитьсяв нашій хаті. Плюва встелюмів тете рю. Доб ірний пліснявийсуржик ні колиневиходить здоробкунашої спад щини.

результатперекладуцьогонамосковську:
Ебал яракову пухли ну как теробитьсяв нашем доме. Плюва встелюмив тете рю. Сут ирный плиснявийсуржик ни колиневиходить здоробкунашои спад ны.

Текстзпробілойобством:
Їбав я ракову пухлину, як те робиться в нашій хаті. Плював в стелю і в тетерю. Добірний пліснявий суржик ніколи не виходить з доробку нашої спадшини.

Залізобетоннийзахистякийпривміломуманевруванніщебільшезаплутуватиме.Требавставлятипробіливсуцільнийтекствипадковоіприбратиусюпунктуаціюокрімкрапки.

⋮⋮⋮   No. 5331

>>5314
отвипиздитеякийзваріантівкращий,атребанапрактиціперевіряти,пропонуюзапоститиваріянттекстузпершоїниткивбнасмоктацііподивитисьнареакцію.
пропонуювідмовитисьвідвеликихлітернапочаткуречень,доречі

⋮⋮⋮   No. 5332 OP

>>5331

Тодійвідкрапкивідмовитисябовеликабукваікрапкатовсеїдномаркеркінцяречення.розумієш?тимпачекрапкавиглядаякпробілботежутворюєпростірхочйзчорноюцяточкоюзнизу

⋮⋮⋮   No. 5333

>>5332
хм,можливо,алевідкомпозбавлятисьнеможнанізащо,цікавимбудерезультат-суцільнескладносуряднеречення

⋮⋮⋮   No. 5334 OP

>>5333
Стратитинеможнапомилуватипідор

⋮⋮⋮   No. 5335 OP

>>5333

Можеальтернативнупунктуацію?Типузамістькомичипростобудьякоїпаузиставити«)»
Типуцебудедоволідотепно)якщойоготаквикористовувати)
Нехайцейдемонструєте)шоукраїнці-усміхненанація)Авзагаліоскількиальтернативненаписанняальтернативнеідотепне)точомунемовикористовуватидужкузамістьчогосьще?
АщепробілкарізкопідіймаєвцініграмотнихлюдЕй)аджебудь-якаорфографічнапомилказначноускладнюєпрочитанняіавтоматичнозбиваєчитача)відповіднозцимправописомпомилкиреальнобагатозначать)

⋮⋮⋮   No. 5336

>>5330
>пробілосуржик
>результатперекладуцьогонамосковську
Тані,хлопці,булозвамиприємно,алецевжезанадто.

⋮⋮⋮   No. 5337

>>5335
нІніхуЯзамістькомитребаставитивеликулітерУякамалаббутипередкомоЮрезультатможешбачитИзначнокращезбиватимезпантеликУаніжзамінюватиодинсимволнаіншиЙумовнорівнозначущий

⋮⋮⋮   No. 5338 OP

>>5337
ОдійснотаКвоістинуприкольнопридумав

⋮⋮⋮   No. 5339 OP

>>5336

>результатперекладуцьогонамосковську
Нутакдляшифруванняжнасмоктачіперевірка
Авзагаліпробілосуржик-топерехіднийетап.Доречідоплюсівбезпробіллязарахуйтещедвапункти:
Назавждивирішуєтьсяпроблемазчасткамиякіпишутьсяокремоаборпзом:півєвропипівяблукапівкиєвапівкропивачапівгодини.
Зручновиділятитекст.Теперстінатекстудійсновиглядаякстінатексту,анеякрешето.Бабільшетакаманеранаписаннязмінюєментальнесвітосприйняттятарозвиваємозокконцентруватися.Людищопозамовчуваннючитатимутьбезпробілівмислитимутьлінійнойлогічнобезсловесноїтаорфографісноїеквілібристики.Вониформуватимутьтекстичіткотазакцентомназміст,анекрасивуформу.відповіднобезпробілля-розвиваєтапокращує.вчитимудітейнеробитивідступи

⋮⋮⋮   No. 5340 OP

>>5339
Агоу!вкогохорошийподчерк:напишітьневеликийаьзацбезвідступівналисточкуабивсібувибулиз‘єднаніякводномуслові.булобцікавопоглянути

⋮⋮⋮   No. 5341

>>5314
доречІхтосьвжестворивниткунасмоктацІщеодвадцятьдругійтридцятЬзбиравсясамцезробитИщоцікавОнезайходивтудивжерокИтричичотирИтамошняпубліканачевиродиласЬбкропивишвидшазаукрсмоктаки

⋮⋮⋮   No. 5342 OP

>>5341

Аможешпідказатидесаме?Босмоктакавеликаіянерощуміюяктамвсепрацює.такбагаторозділівщоможназагубитися

⋮⋮⋮   No. 5343

>>5342
найпростішечерезадреснустрокувписатиукрлатинкоЮаленевартотудиходитИботивідчуєшмаксимальнийтотальнийКРІНЖЖЖ

⋮⋮⋮   No. 5345

File: 1617658588.941228-.png ( 142.49 KB , 857x841 )

>>5340
ніхуятамнемасмачногоівзагалінахуйсмоктаку

⋮⋮⋮   No. 5346 OP

>>5345
ЛіЛздаєтьсЯщовсімпохуй

⋮⋮⋮   No. 5347

>>5346
меніздаєтьсЯщотампростонемалюдей

⋮⋮⋮   No. 5349

>>5339
Сторюватищосьіодразунестийогонасмоктач-дурнеділо.Особливоюдурістювважаюпереноситисюдискрінизісмоктакиhttps://kropyva.ch/u/res/5314.html#5345
Принаймніспамтредоцінивhttps://kropyva.ch/u/res/5314.html#5348
Непоганапропозиціярозіслатитвійзакликнабільш,ніж800000сайтів.
Коротшекажучи,панове,мифорсзародили,мижйогоідовелидорівнялайназаодиндень.Хочапочналосявседоситьнепогано.

⋮⋮⋮   No. 5350

>>5349
Ні,ніхуя,цетількипочатокбляха

⋮⋮⋮   No. 5351

>>5350
Я,короче,цілийтижденьбудуїбашитиповсьомуінтернетубезпробілкою,подивимосьякбудутьреагуватилюди

⋮⋮⋮   No. 5352

>>5351
спробуйзавіруситисянасосачі

⋮⋮⋮   No. 5353

>>5352
Насмоктачітобіімісце.

⋮⋮⋮   No. 5354

>>5352
впиздУнебачусенсуніхуЯсмоктакацезагіндлядегенератіВможепочатидосліджуватиусіфорумиукраїномовнівінтернетІнаприкладжіночІчищеякісЬхЗподілітьсяпосиланнямИбудьтеласкаві

⋮⋮⋮   No. 5367

>>5314
Щотамзрозбудовоюбезпробільництва?

⋮⋮⋮   No. 5368

>>5367
РізкийперехіднабезпробільництововиснажуєСидимонатранквілізаторах

⋮⋮⋮   No. 5369

>>5368
БЕзпробільництвоцеякпеерхіднанаркотики.Пробілисповільнюютьсприйняттясвіту,безпробільництвоприскорює.

⋮⋮⋮   No. 5370 OP

>>5369
БезробільницвотоякнаркотикВоносолодшезамедтаприємнішезасексТайсправдіяотримюнеземнунасолодудрукючибезпробілівЩейкнопкупробілузахищаювідзношуванняіприберігаюїїдляігортаіншихсправдікориснихпотребанерозсавленняпорожньогомісцяуітакзрозуміломутексті

⋮⋮⋮   No. 5371

>>5370
Якщоцетивигадавбезпробільництвотомоятобіпошана.

⋮⋮⋮   No. 5438 OP

>>5314
Назуй порядок бук і пробіли! исатим одруківкою!
Причини доволі прозаїчн. Попере і так добр шифрується. По-0друге не вимагає хороших клав а підтримється навіт ьна мобілах чи старих компіках. По-третє легке в засвоєні. Більшість з нас і так носії одруківки. Це як суржик. А ще таким чином нівелюється абсолютна прив'зяка до надманих станлартів українського правопису. Профіт? Ми позбваємось правописосрачу 9окрім як латинки та інших символів). Баб ліьше - це воїстин народний спосіб друку. А, ну й швидкість друку більше в рази. Я цей пост хуєм наклацав за секнд 30. Дякати богові. Він всзагальний та всохоплючий. Пигіть одрківкою!

⋮⋮⋮   No. 5439

>>5438
Та бля, як ти вхзагалі друкуєш хуєм, йолкі-палкі? Я оуце пальцями ледве набираю, а ти хуєм якост клацаєш поо клавіатурі, просто неймовірн.

⋮⋮⋮   No. 5440 OP

>>5439
так а хлі там клакати? Лише інколи росто злпа натирає а так нчого. Їй-бог спває дша коли ото такдрую .Так легко!

⋮⋮⋮   No. 5441

>>5440
НЄ .юнеу це все-атки крінж.

⋮⋮⋮   No. 5442 OP

>>5441
:(

⋮⋮⋮   No. 5453

>>5440
Орфографічний анархізм.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]