[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1615740524.130371-.jpg ( 3.99 MB , 3266x2613 )

⋮⋮⋮   No. 5220

Pan çobaniç latinkoôb znowu na zw'ëzku.

Ëk wydomo, perelyk kombynacyç yz ûesti krapok duje obmejeniç, tomu dlë riznih abetok wikoristowuütùsë odny ç ty j kombynacyô, bylùû togo — ôh unyfykowano xe w kyncy 19-go stolyttë, xob odnakowim qi podybnim lyteram yz ryznih abetok wydpowydali odny ç ty j kombynacyô.

Takim qinom, ysnuä latinka, ëku warto opanuwati wje zaraz KOJNOMU, adje wyd slypoti ne zastrahowany nyhto. Peresyqnyç lüdiny koristy z cùogo nabagato bylùûe, anij wyd usëkih wikopnih proäktyw ukraônsùkih latinok, wyd KOI-7, teletekstowih koduwanù, nawytù wyd ofycyçnogo DSTU-translytu, ne kajuqi wje pro ûizoporobki wsëkih Ürydyw. Y ne maä sensu wlaûtowuwati supereqki z priwodu togo, ëka cë latinka kriwa-kosa y ëk ôô slyd polypûiti — adje wona dawno ustalena y ûiroko wikoristowuätùsë.

Qomu ë wikoristowuü francuzùkiç waryënt? Nu tomu xo Ukraôna — Druga Francyë :) Nasprawdy, tomu xo Braçlywsùkiç ûrift rozrobleno francuzom, y same francuzùkij waryënt, prëmo qi oposeredkowano, ä predkom reûti ynûih, y wikoristowuä wsy ty j simwoli, xo j ukraônsùkiç. Mojna, primyrom, qesůkiý waryňnt latinki natomystů wikoristowuwati, ryznicy nema :) Golowna meta — zaswoôti wydpowydnystù lyter latinki bez diakritiki lyteram kirilicy.

⋮⋮⋮   No. 5221

File: 1615804195.707246-.JPG ( 17.79 KB , 458x418 )

>>5220
Мої очі.

⋮⋮⋮   No. 5222

>>5220
Давнє зло пробудилося!

⋮⋮⋮   No. 5223

>>5220
Чому я латинкойоба завжди читаю тим чотирибітним викривленим голосом?

⋮⋮⋮   No. 5224

>>5221
>текст брайля
>мої очі
тонко

⋮⋮⋮   No. 5225 OP

>>5224
Tim, hto qitaütù latinku, Ûrift Braçlë neodmynno znadobitùsë?

⋮⋮⋮   No. 5226 OP

>>5225
Lyl, u mene dosy toç je IP.

⋮⋮⋮   No. 5494

>>5226
Українською можна?

⋮⋮⋮   No. 5519

Не погрожуй Брацлаву, попиваючи сік в себе в смт.

⋮⋮⋮   No. 5522

>>5494
A ce ëka, po-twoämu?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]