[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1669517105.22693-.png ( 1.34 MB , 2480x3508 )

⋮⋮⋮   No. 11327

⋮⋮⋮   No. 11329

>>11327
Олег Петрович прийняв Драматику з ракофорсикамм, а лишив з ТЯГУНОМ
Петрович - батько мемів

⋮⋮⋮   No. 11330

>>11329
нуууудно

⋮⋮⋮   No. 11331

File: 1669622929.263429-.png ( 43.37 KB , 512x512 )

>>11327
в нас вже був жидопетрович, але най буде ще один
додам до колекції[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]