[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1568219947.91023-.jpg ( 207.48 KB , 646x840 )

⋮⋮⋮   No. 3521

Дуже цікава стаття Мілана Кундери: https://www.newyorker.com/magazine/2007/01/08/die-weltliteratur

Про літературу малих націй, провінційність великих і малих літератур. Вельми стосується нашої нації і нашої літератури.

Наприклад, меншовартісних лошків, які намагаються записати всяких хахлів типу гоголя до української літератури.

А чужих хороших письменників не треба собі приписувати. Ви краще самі напишіть нашою мовою шось на рівні.

⋮⋮⋮   No. 3522

А як статтю прочитати? Сайт просить залогінитись

⋮⋮⋮   No. 3527

>>3522
То залогінься.

⋮⋮⋮   No. 3529

>>3521
> хахлів типу гоголя до української літератури
Я цього в принципі не розумію: якщо людина переважно пише російською, декларує підтримку діючому режиму та вважає себе "рузкім" - який він після цього український письменник?

⋮⋮⋮   No. 3532

>>3529
Це по-друге.

А по-перше, національна приналежність літератури визначається мовою.

Наприклад, те що в Середньовіччі в нас писали латиною - це все ще латинська література.

⋮⋮⋮   No. 3534

>>3532
> в Середньовіччі в нас писали латиною
це тому що українська мова ще не була створена. Всі козацькі документи написані російською або латиною.

⋮⋮⋮   No. 3537

>>3534
>>3534
Як це так? Українську ж створили ненависники всєво русскава литовці, коли козаків ще й у планах не було.

АРТИКУЛ 1.
****
Всі обивателі Великого Князства Литовського оним правом писаним і од нас даним суджони бути мають.
****
Наперед ми Господар обЂцуем і шлюбуєм під тою ж присегою, которую учинили єсьмо всім обивателем всіх земль того панства нашого Великого Князства Литовського, іж всіх княжат, панов рад духовних і свЂцьких, панов хоруговних, шляхту, мЂста і всіх підданих наших і всіх станів в тім панст†нашім Великім Князст†Литовськім, также і земль Руських Київськеє, Жомоїтськеє, Волинськеє, Підляшськеє і інших земль прислухаючих к тому панству нашому, почонши од вишнього стану аж і до нижнього, тими одними прави писаними од нас даними судити ісправовати.

⋮⋮⋮   No. 3538

>>3537
це переклад 20 ст.

⋮⋮⋮   No. 3539

>>3537
Давайте ліпше почитаєм "Договоры и Постановлεnѧ Правъ и волностεй войсковыхъ мεжи Яснε вεлможнымъ εго милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ новоизбраннымъ Войска Zапорожского гεтманомъ, и мεжи εнεральними особами, полковниками и тымъ жε Войскомъ Zапорожскимъ сполною з обоихъ сторонъ обрадою утвεржεnnыε и при волной εлεкції формалною присягою ωт того жъ Яснε вεлможного гεтмана потверженnые року ωт Рождεства Христова αψί, м[εся]ца априля дня ε."
....
Дивный и нεпостижимый в сүдбахъ своих Б[о]гъ, милосεрдный в долготεрпѣнії, пр[а]вεдный в казни, яко всεгда от початку видимого сεго свѣта на пр[а]вдномъ правосүдія свого мирилѣ, εдны Панства и Nароды возвышаεтъ, другіε за грѣхи и бεззаконія смираεтъ, εдны порабощаεт, другіε свобождаεтъ, εдны возноситъ, другіε низвεргаεтъ, такъ и nародъ валεчный стародавный козацкий, прεждε сεго имεнованый козарскій, пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ, лεчь и самому восточному панству на морѣ и на зεмли страшεнъ былъ такъ далεцε, жε цεсар восточный, хотячи оный сεбѣ вѣчнε примирити, сопряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εст князя козарского.
І це текст початку 18 століття. Зрозуміло, що текст 16 століття буде більше схожим на Слово о Полку Ігоревім, ніж на мову радянських партійних функціонерів, які і клепали такі "стилізації" рукописних документів.

⋮⋮⋮   No. 3540

В мережі здебільшого зустрічав апологетів російської ментальності Гоголя, якого стали звати Миколою.
Як основний аргумент подається історична площина в якій існував цей письменник.
Бо тоді не ще не було дискурсів на кшталт: якою мовою ти твориш, до того плем'я і належиш. Він просто був як усі: писав "па-рускі", тому що а як інакше можна досягти чогось/зробити кар'єру у Російській імперії? Писав про рідний край і навіть деякі українізми під час редакції прибиралися бо цільова авдиторія не зрозуміє "маларасійскій" контекст.

⋮⋮⋮   No. 3543

>>3540
Гоголь не знав малоросійского нарєчія, бо не був кріпаком. Українську в 19 столітті знали лише раби, та допитливі господарі.

⋮⋮⋮   No. 3546

>>3543
Звідки ж тоді його лист українською? Підробка автрійскава ґєнштаба?

Він просто рагуль-манкурт, та й по всьому.

⋮⋮⋮   No. 3547

>>3539
Нє, ти ліпше почитай статути ВКЛ, бо то шо ти пукнув у кучі не держиться. Я лише літери де-не-де позамінював.

⋮⋮⋮   No. 3548

File: 1569036522.94564-.jpg ( 352.73 KB , 605x950 )

File: 1569036522.94564-2.jpg ( 82.84 KB , 421x625 )

File: 1569036522.94564-3.jpg ( 77.76 KB , 393x636 )

>>3547
Ахахаха, а ти десь бачив повні факсимільні видання в інтернеті? Статути написані польською і білоруською (насправді російською). Скотина свинойобана, ти розумієш, що ти обісралось?

⋮⋮⋮   No. 3549

>>3546
А хто ж його бачив, крім йобаних свиней, які самі цю побрехеньку і вигадали?

⋮⋮⋮   No. 3550

>>3547
які букви позаміняв, що ти піздиш, клоун? ти взяв текст з ycpoвікі, який придумали рагулі собі на потіху. тоді навіть слів таких не існувало, ідіоте.

⋮⋮⋮   No. 3551

>>3548
>>3549
>>3550
Дякую за відповіді, зарепортав.

⋮⋮⋮   No. 3566

Хочу знати захiдний прототип Остапа Бендера.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]